Проект за изследване на приложимостта на уеб технологиите за лични цели.

  Основни понятия:
 • COMPANYCONTACTS.INFO е частен интернет сайт за услуги, сайтът и неговия собственик са наричани по долу CCI
 • ПОТРЕБИТЕЛ е всяко лице което ползва услугите на CCI
 • РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ е всяко лице, физическо или юридическо, което е има активна регистрация за ползване на платените и / или безплатните услуги на CCI изискващи регистрация
 • РЕКЛАМОДАТЕЛ е всяко лице, физическо или юридическо, което ползва услугата интернет реклама предоставена от CCI
 • ТРЕТА СТРАНА(И) е всяко лице , физическо или юридическо, което е различно от CCI и не е РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ или РЕКЛАМОДАТЕЛ
 • СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР е лице което изпълнява служебни задължения по приемане, проверка и обработка, съхранение, актуализация и изтриване на данни, регистрации и други материали и съдържание в CCI от името и в полза на CCI.
 • ФИРМЕН АДМИНИСТРАТОР е лице което изпълнява задължение по регистрация, публикуване, управление, контрол, подновяване, изтриване на фирмени данни и документи, регистрирани в CCI, от името и в полза на РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ.
  Общи разпоредби:
 • Общите условия регламентират взаимоотношенията между CCI като доставчик на услуги в интернет приложение и клиентите ползващи услугите му ПОТРЕБИТЕЛИ, РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ, РЕКЛАМОДАТЕЛИ и ТРЕТИ СТРАНИ
 • Настоящите условия за ползване имат задължителна сила както CCI така и за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, РЕГИСТРИРАНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ и РЕКЛАМОДАТЕЛИТЕ, които се считат уведомени за условията за ползване и за промените в тях от датата на публикуването им в сайта.
 • Използването на CCI от ПОТРЕБИТЕЛИ, РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ и РЕКЛАМОДАТЕЛИ се счита за приемане на условията за ползване на сайта без ограничения или условия.
 • CCI се използва с посещението на www.companycontacts.info или на негови поддиректории и части.
 • При несъгласие с условията за ползване, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са свободни да не използват CCI.
 • CCI е частен сайт за интернет обяви и реклами, фирмен каталог, каталог на фирмени обекти, структури и контакти и интернет бизнес приложение за РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
 • CCI съдържа и ползва информация за продукти, услуги и дейности , лога и търговски марки на РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ и РЕКЛАМОДАТЕЛИ, както и собствените материали изработени от екипа на CCI, така и авторски материали на ТРЕТИ ЛИЦА публикувани изрично с тяхното съгласие при настоящите условия за ползване на CCI
 • Всички услуги, предлагани от CCI , могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от законите на РБ
 • CCI ще се стреми да предоставя своите услуги 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, РЕГИСТРИРАНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И РЕКЛАМОДАТЕЛИ трябва да са нясно, че въпреки нашите усилия е възможно да се налице случаи, когато сайтът е недостъпен поради технически причини, външни злонамерени намеси или профилактика на оборудването и такива случаи няма да се считат за неизпълнение на задължението на CCI за предоставяне на договорените услуги.
 • Поради факта че CCI е постоянно развиваща се система работеща в динамичната среда на интернет не можем да гарантираме че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и/или без технически проблеми и при наличито на такива ще ви бъдем благодарни ако ни уведомявате своевременно за да осигурим тяхното решаване и отстраняване.
 • CCI предоставя своята услуга посредством интернет достъп, но осигуряването на интернет достъпа е ангажимент на самите ПОТРЕБИТЕЛИ, CCI не се ангажира по никакъв начин при липса на достъп до интеренет, или при наличие на проблеми с качеството на интернет достъпа на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
 • В случай на установени нарушения в изпълнението на условията за ползване CCI си запазва правото си без предварително уведомяване да прекрати взаимоотношенията си с РЕГИСТРИРАНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ или РЕКЛАМОДАТЕЛИ, като не дължи никакви обезщетения и компенсации.
 • При прилагането и тълкуването на настоящите условия за ползване се прилага българското законодателство.
 • За неуредените от настоящите условия за ползване въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
  Структура и функционалност на CCI
 • CCI е многофункционална интернет система или приложение състоящо се от следните взаимосвързани, последователно надграждащи се и същевремено организационно, функционално и продуктово разделени части (модули).
 • ФИРМЕН РЕГИСТЪР или ФР е достъпна през интернет база данни предназначена да съхранява,систематизира и публикува свободно достъпни данни на фирми регистрирани на територията на РБ в това число и данни за контакт. ФР е със свободен неплатен достъп за търсене и четене в базата за всеки интернет ПОТРЕБИТЕЛ
 • РЕГИСТЪР НА ФИРМЕНИТЕ ОБЕКТИ или РФО е достъпна през интернет база данни предназначена да съхранява,систематизира и публикува фирмени обекти, на регистрираните в ФР фирми, в това число офиси, складове, магазини, заведения и др. подобни. РФО е със свободен неплатен достъп за търсене и четене в базата за всеки интернет ПОТРЕБИТЕЛ
 • РЕГИСТЪР НА ФИРМЕНИ КОНТАКТИ или РФК е е достъпна през интернет база данни предназначена да съхранява,систематизира и публикува фирмени контакти, на регистрираните в ФР фирми в това число контакти на структури, звена, служители и др. подобни. РФК е със свободен неплатен достъп за търсене и четене в базата за всеки интернет ПОТРЕБИТЕЛ
 • РАБОТНА СРЕДА или РС е интернет приложение което служи на ФИРМЕНИТЕ АДМИНИСТРАТОРИ да публикуват, редактират и изтриват данни в профила на РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ (фирма) в CCI.
  Регистрация:
 • Заявка за регистрация в ФР в CCI може да бъде направена от вас лично или представител или служител на вашата фирма, или от системен оператор на CCI или от трето лице с достъп до интернет през формата за регистриране на нова фирма.
 • Заявката се проверява от СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР за верност и актуалност на подадените данни посредством проверка в www.brra.bg , проверка на ДДС регистрация и проверка в интернет сайта на заявената фирма ако има тъкъв или други интернет източници.
 • При одобряване на заявката фирмата се регистрира във ФР и системата изпраща на подадената в заявката ел.поща потвърждение за регистрация и индивидуален случайно генериран фирмен ключ, необходим за регистриране на ФИРМЕН АДМИНИСТРАТОР.
 • Регистрацията на фирма в ФР на CCI е напълно безплатна и регистрираните фирми не дължат такси за регистрацията, абонамент за обявата, или други такси или суми.
 • Регистриране на ФИРМЕН АДМИНИСТРАТОР се прави през връзката „Нов фирмен администратор” на адрес www.companycontacts.info За всяка фирма регистрирана във ФР може да се регистрира стандартно по един ФИРМЕН АДМИНИСТРАТОР безплатно. За да регистрирате ФИРМЕН АДМИНИСТРАТОР е необходимо да притежавате фирмен ключ, фирмата ви да е регистрирана във ФР и да няма регистриран ФИРМЕН АДМИНИСТРАТОР. При успешна регистрация на ФИРМЕН АДМИНИСТРАТОР получавате потвърждение от системата и достъп до РАБОТНАТА СРЕДА на CCI чрез регистрираното от вас потребителско име и парола.
  Цени на услугите и реклама
 • Ценовата информация, съдържаща се в или предоставена чрез този сайт, е само за ориентировъчно информиране, и не представлява оферта за продажби на продуктите или услугите на CCI.
 • Закупуването на който и да било продукт на CCI е обект на индивидуално споразумение и договор за предоставяне на услуги.
 • CCI предоставя срещу заплащане интернет реклама, достъп до платени функции, инструменти и информация и други услуги.
  Продукти
 • БЕЗЛАТНИ УСЛУГИ:
 • 1. Регистрация в ФР на CCI. 2. Регистрация на 1 бр фирмен администратор 3. Регистрация на 5 бр фирмени обекти в РФО на CCI 4. Регистрация на 10 бр фирмени контакти в РФК на CCI
 • ПЛАТЕНИ УСЛУГИ:
 • 1. Публикуване на рекламни банери в CCI 2. Регистрация на повече от 1 бр фирмен администратор 3. Регистрация на повече от 5 бр фирмени обекти в РФО на CCI 4. Регистрация на повечe от 10 бр фирмени контакти в РФК на CCI 5. Достъп до платени функции, инструменти и информация 6. Други договорени услуги.
  Достоверност на информацията:
 • CCI не носи отговорност за достоверността, актуалността и пълнотата на публикуваната от РЕГИСТРИРАНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ и от РЕКЛАМОДАТЕЛИТЕ информация, както и за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.
 • CCI не гарантира и не може да следи за достоверността на предоставяната информация непрекъснато, освен в случаите, в които сме изрично уведомени от потребители да проследим и проверим публикувана информация
 • В случай на установена липса на достоверност, актуалност или пълнота на публикуваната информация CCI си запазва правото да редактира, допълни или изтрие частично или изцяло съответната публикация без предварително да уведомява за това автора на публикацията.
  Достъп да системата:
 • РЕГИСТРИРАНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ са длъжни коректно да използват и да пазят името и паролата си за достъп до услугите предлагани от CCI. Всяко действие извършено в CCI чрез използването на името и паролата на РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ се считат извършени от името на потребителя до доказване на противното. При установяване на злоупотреба с име и парола на РЕГИСТРИРАН ПОГРЕБИТЕЛ, същия е длъжен незабавно писмено да уведоми екипа на CCI за предприемане на корективни действия.
  Авторски права:
 • Дизайнът на CCI, както и всички други права върху него са собственост на авторите.
 • ПОТРЕБИТЕЛИТЕ нямат право да копират, разпространяват или използват по какъвто и да било начин изложената на сайта информация.
 • Непозволеното използване на обекти на интелектуална и индустриална собственост представлява нарушаване правата на техните собственици и нарушителите отговарят съгласно действащото законодателство.
 • Всички запазени търговски марки, лога и служебни маркировки, показани на този сайт, следва да са собственост на РЕГИСТРИРАНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ.
 • При възникване на нарушения и/или претенции от трети страни във връзка с публикуваните в сайта лога, търговски марки и др. подобни обекти на авторско право сайта не носи отговорнст, но сме готви да ви съдействаме при отправено писмено искане.
 • Въпреки че CCI полага всички разумни усилия за гарантиране на коректността на цялата информация на сайта, нейната точност не може да бъде гарантирана.
  Органичаване на отговорността:
 • Информацията включена в CCI не поражда никакви правни задължения.
 • CCI не носи отговорност за за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта и публикувани на сайта материали и информация.
 • CCI не поема отговорност за взаимоотношенията на клиентите с трети лица, както и не носи отговорност за пропуснати ползи и претърпени вреди, произтичащи от такъв вид взаимоотношения / не поема отговорност за нанесени щети на трети лица. Собственикът на страницата не носи отговорност за съдържанието на обявите.
 • CCI не носи отговорност за това, че услугите които предоставя не отговарят на вашите изисквания или очаквания.
 • CCI не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на комуникацията, информацията и съдържанието.
 • CCI не поема каквито и да било задължения за обезщетяване по отношение на каквито и да било преки или косвени, причинно обусловени или особени щети, възникнали от или свързани по какъвто и да било начин с достъпа до или използването на сайта www.companycontacts.info.
  Промени:
 • CCI си запазва правото да променя условията за ползване и съдържанието на сайта по всяко време, за което не носи отговорност, пред ПОТРЕБИТЕЛИ, които своевременно не са се уведомили за промяната.
 • CCI запазва правото си без предварително уведомяване да премахва и заличава недобросъвестни потребители, които злоупотребяват с публикуването на информация и техните публикации, както и при публикуване на информация съдържаща порнография, насилие, различен вид пропаганда забранена от законите на РБ, също и в случай че бъдат установени нарушения в изпълнението на условията за ползване на сайта или нарушения на други закони на РБ и международните актове, като не дължи обезщетения и компенсации.
 • CCI запазва правото си да променя и подобрява услугите си по всяко време.
 • CCI си запазва правото да прави промени, по дизайна на фирмените профили, ФР, РФО, РФК и РАБОТНАТА СРЕДА както и информацията находяща се в тях по всяко време и без предизвестие и по свое усмотрение с цел по-доброто представяне на конкретния продукт или услуга.
 • В случай на последващо несъгласие с условията на ползване на CCI РЕГИСТРИРАНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ могат да прекратят предсрочно взаимоотношенията си с CCI, без да имат право на каквито и да е компенсации и обезщетения.
  Права и задължения на CCI
 • Публикуване на предоставената от фирмата или рекламодателя актуална информация.
 • Своевременно извършване на платена услуга на заплатилите такава клиенти.
 • Своевременна платена корекция на записите по желание на клиента.
 • CCI си запазва правото да редактира или заличава регистрации и публикации, ако прецени че предоставената в тях информация е невярна, неточна, непълна или цели недобронамерени действия към други лица.
 • CCI си запазва правото да предоставя поместената от РЕГИСТРИРАНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ информация на трети лица - безплатно или срещу заплащане.
 • CCI си запазва правото да прекратява достъпа до системата на потребители в случай, че прецени че са налице злонамерени действия към системата или потребители в нея.
 • CCI си запзва правото на отказ от регистрация на фирми по свое усмотрение.
  Права и задължения на потребителите
 • ПОТРЕБИТЕЛИТЕ носят пълна отговорност за верността на публикуваната от тях информация в CCI, като отговарят ако тя е в противоречие със законите на РБ и международните актове.
 • ПОТРЕБИТЕЛИТЕ нямат право да въвеждат информация, накърняваща моралните норми, правата и свободите на гражданите съгласно Конституцията на РБ и международните актове.
 • Потребител, който чрез своите действия увреди по какъвто и да е начин друг потребител, доставчика на сайта или трето лице отговаря съгласно законите на РБ и международните актове.
 • Потребителя може да използва информацията от CCI, като няма право да я изтегля по никакъв начин, да я продава, препродава или предоставя на трети лица.
 • Потребителите се задължават да не обиждат и накърняват личното достойнство както и да злоупотребяват директно или индиректн с други потребители на CCI.
 • Потребителите се задължават да не публикуват невярна или подвеждаща информация.
  Задължения за плащане при използване на платени услуги:
 • Заплащането става чрез банков превод по сметката на ...
 • CCI приема като момент за плащане датата и часа на банковия документ за превод на сумата.
  Отписване:
 • РЕГИСТРИРАНИЯТ ПОТРЕБИТЕЛ може да прекрати по всяко време взаимоотношенията си с CCI, като няма право на каквито и да е компенсации и обезщетения.
  Други
 • Сайтът CCI съдържа хипервръзки към други Интернет сайтове, които са напълно независими от този сайт. CCI не твърди и не дава гаранция за точността, изчерпателността или автентичността на информацията, която се съдържа във всяка такава хипертекстова връзка или в друг Интернет сайт, и достъпът до всички други Интернет сайтове, свързани с линкове към сайта CCI.

начало за нас контакти условия за ползване препоръчай
! Системата е в процес на разработване !